سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اگر بر دشمنت دست یافتى بخشیدن او را سپاس دست یافتن بر وى ساز . [نهج البلاغه]
دانلود تحقیق و مقالات دانشگاهی

پروژه اطلاعات متاUPML

چکیده

روش های حل مسأله، طرح های قابل مصرف مجدد و عوامل اجرای بخش علی و معلولی سفیهای علمی را فراهم می کند. در زمینهIBPOW، مرحله اول ما زبان توصیف روش حل مسأله یکسان (UPML) را توسعه دادیم و به توصیف و عملکرد چنین طرح‌‌ها و عواملی برای ساده تر شدن مصرف نیمه اتومات و پذیرش آنها کمک کردیم. این گزارش بیانگر دومین توجه هستی شناسی- متارUPML است. همچنین سینکت‌های شبکه  UPMLو ارزیابی روش های احتمالی برای ارائه زبان مناسب مدل سازی و تغییرات هستی شناسی،oll به عنوان یک اصل پایه درUPML را فراهم می کند. 1- مقدمه هدف پروژهIBPOW توسعه واسطه های هوشی است که توانایی تشکیل سیستم های علمی را از عوامل قابل مصرف در شبکه گسترده جهانی دارند.IBPOW، تحقیقی در زمینه پایگاه های اطلاعاتی متفاوت، تکنولوژی شبکه و عملکرد داخلی آن با تکنولوژی سیستم علمی با نام هستی شناسی و روش های حل مسأله انجام داده است. سیستم های علمی، سیستم های کامپیوتری هستند که به بررسی مسائل پیچیده، با کمک علم پرداخته‌اند. ممکن است علم و دانش توسط انسان ها یا به شکل اتومات و با استفاده از تکنیک های آموزشی، مقایسه ای و استقرایی کسب شود. دانش، عمدتاً اخباری است به جای این که با استفاده از لگاریتم های پیچیده رمزگذاری شود و از این لگاریتم های مربوط جهت حل مسائل با کمک این دانش استفاده می شود. علیرغم اهمیت آشکار و دانش مربوط به پویایی فرایند حل مسأله،KBSها معمولاً این دانش را نادیده می گیرند. Clorag سال1983، چندین مثال ارائه کرد که مهندسین علوم مختلف اساساً دانش کنترلی را با قوانین منظم تولید و اجرای این قوانین به همراه موتور فعال عمومی و ارائه رفتارهای فعال مورد نظر کدگذاری کرده اند. آشکار ساختن این دانش و منظور کردن آن به عنوان بخشی مهمی از دانشک کلی در سیستم علمی، دلیل منطقی است که روش های حل مسأله را ایجاد می کند. روش های حل مسأله به بهبود کیفیت موتورهای فعال عمومی مربوطه جهت ایجاد امکان کنترل بیشتر فرایند علی و معلولی پرداخته اند تا فرایند ی عملی سازند. روش‌های حل مسأله، این دانش کنترلی را به شکلی مستقل از اصل کاربرد آن توصیف کرده و قابلیت مصرف مجدد آن را در زمینه ها و کاربردهای مختلف فراهم کرده اند. PSM ها، عملکرد علی و معلولیKBS را در برخی امور فرعی و فعالیت های مربوط به ان که مرتبط با تأثیرات علمی است، خنثی می کنند. چندین کتابخانه در مورد روش های حل مسأله ایجاد شده و برخی زبان های مخصوص روش حل مسأله نیز پیشنهاد شده و طبقه بندی آنها از علائم غیرعادی تا زبان های مدل سازی عادی صورت گرفته است. از نقطه نظر فنیPSM ها شکل خاصی از طرح های نرم افزاری می باشند: طرح های نرم افزاری برای توصیف بخش علی و معلولیKBS ها وUPML را در اولین مرحله پروژه IBROW توسعه دادیم.UPML زبان توصیف طرح و مخصوص نوعی سیستم های ویژه است که عوامل و تنظیم کننده‌هایی را برای اتصال عوامل فراهم می کند. (البته تحت شرایط خاص طراحی). به علاوه دستور العمل های طراحی، روش هایی برای توسعه سیستم تهیه شده از عوامل و تنظیم کننده هایی که با محدودیت ها مطابقت دارند، فراهم می کند. ساختار اصلیUPML در شکل1 نشان داده شده است.UPML، 4 عامل اصلی علمی را تعریف می کند: کار،PSM مدل اصلی و هستی شناسی از عوامل هستی شناسی با سه عامل دیگر استفاده شده تا جهان مربوط به آنها را تعریف کنند که با پیکان های سیاه از کادرOntology در شکل مشخص شده است. هر عامل برای فعالیت در متن خاصی تغییر می یابد به طوری که تنظیم کننده ها آن را منظم می کنند. تنظیم کننده های پل مانند روابط بین کار،PSM مدل اصلی را کنترل می کند. سه نوع پل درUPML وجود دارد: پل اصلی کار، پل اصلیPSM و پل کارPSM. در شکل این روابط با پیکان های سیاه رنگ نشان داده شده و پل ها نیز روی این پیکان ها قرار گرفته اند. ساختارUPML توسطfensel سال1999 توصیف شده است.

 

 

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط سیما 98/6/29:: 10:30 عصر     |     () نظر